MIKRO SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA


- Mikro sistemi za gašenje požara (Firetec) su samoaktivirajući sistemi za gašenje požara namenjeni za zaštitu malih prostorija. Koriste se zaštitu elektro ormana, telekomunikacijskih kabineta, dizel agregata, oprema i mašina, pogonskih delova, vozila, rudarskih mašina, autobusa, i sl. Sam sistem se sastoji od boca sa sredstvom za gašenje, ventila i creva za detekciju (detection tube). Crevo za detekciju je pod pritiskom i pneumatski aktivira bocu. Crevo se vodi kroz prostor u kojem postoji rizik od požara, pri čemu se isto aktivira u najranijoj fazi požara.

- U zavisnost i od tipa aktiviranja sistem može da bude:;
- direktan, kada se pražnjenje sistema vrši direktno niz crevo za detekciju na mestima koje je zahvatio požar
- indirektan, kada se pražnjenje sistema vrši preko cevi i nosećih mlaznica. Ovde crevo služi samo za detekciju i iniciranje ventila na boci

- Ovi sistemi imaju takvu prednost da se u potpunosti nezavisni u napajanju električnom energijom, od vibracija i prašine, što ih čini posebno pogodnim za primenu u industriji. U zavisnosti od uređaja za gašenje može se koristiti: FM-200, CO2, prah, pena i sl.

- Po svojoj veličini boce mogu da bude od: 1 l, 2 l, 3 l, 6 l.

- Po izboru na svakoj boci može da se ugradi supervizorski kontakt pritisaka (pressure switch), koji može da se integriše sa sistemom za automatsku dojavu požara ili da se iskoristi za aktiviranje svetlosno zvučnog signala ili za određena isključenja instalacije.