SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA FM200


- Sistemi za gašenje požara FM-200 se koriste za zaštitu objekata u kojima je smeštena specifična i skupa oprema, gde ne sme biti prekida u poslovanju i oštećenja opreme u slučaju aktiviranja sistema. Pri tome je potrebno efikasno gašenje, brzo delovanje, kako ne bi bilo opasnosti za ljude i štete po životnu sredinu. FM-200 sistemi zauzimaju mali prostor za skladištenje i mogu se smestiti u sam štićeni prostor.

- Ovi sistemi se koriste za zaštitu server soba, telekomunikacione opreme, kontrolnih i komandnih prostorija, banki, arhiva, muzeja, crkvi i sl.

- Sredstvo za gašenje FM-200, se skladišti u sopstvenim bocama, kada se nalazi u tečnom stanju, kompresovano sa azotom pod pritiskom od 25 bari. Iz boca preko sopstvenog ventila sa elektromagnetskim ili pneumatskim aktiviranjem, preko cevi i mlaznica se ispušta u štićeni prostor. Vreme pražnjenje celokupnog sistema je 10 sekundi. Projektovanje sistema se vrši saglasno standardima čistih sredstava za gašenje požara. Pri tome je projektovana kocentracija gasova bezopasna za ljude. U tu svrhu, koristi se odgovarajući softver za dimenzioniranje, uz primenu standarda ISO 17020 ili NFPA 2001.

- Sistem za gašenje požara FM-200 se sastoji od centrale za gašenje, detektora, prekidača za aktiviranje i svetlosno zvučnih signalizatora.

- Aktiviranje sistema može da se vrši:
- automatski, putem centrale, sa dvojnom zavisnošću aktiviranja zona javljanja, kašnjenja i mogućnosti blokiranja gašenja požara
- poluautomatski, pritiskom prekidača za aktiviranja gašenja požara
- ručno, preko ručnog aktivatora, direktno na boci sa gasom

- Boce za FM-200 su izrađene saglasno sa standardu EC Directive 84/527/EEC. Kapaciteti boca za skladištenje gasa su: 8, 16, 32, 52, 106, 147, 180 l.

- Tipovi mlaznica za ispuštanje FM-200 su: - stranične 180°C, sa sedam otvora. Maksimalni radijus jedne mlaznice je 9m. - radijalne 180°C, sa osam otvora. Maksimalni radijus jedne mlaznice je 9m. Prečnik otvora se određuje za svaki sistem posebno. Za potrebe velikih količina gasa mogu se koristiti velike boce i kolektor (sabirna cev). Pritom jedna boca je pilot sa električnim aktiviranjem, a ostale se aktiviraju pneumatski.

- Supervizorski kontakti svake boce se koriste za kontrolu pritiska u bocama, kao i presostat za aktiviranje gasa koji je postavljen na izlazu boca na cevima. Svaki sistem ima nalepnice sa oznakama za korišćenje sistema.


 
 

  BOCE


Proizvodi
 
 

OPREMA


Proizvodi
 
 

FITING (Georg Fisher)


Proizvodi
 
 

DRŽAČI CEVI


Proizvodi