SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA CO2


- Sistemi za gašenje ugljen dioksidom su jedni od najstarijih sistema za gašenje požara. Kod sistema potpune zaštite od požara, zaštita ugljen dioksidom se smatra najpovoljnijom zbog velike efikasnosti gašenja požara kao i ekonomične cene protivpožarnih instalacija. CO2 sistem za gašenje požara se koristi zaštitu objekata u kojima se čuvaju zapaljive tečnosti, gasovi i elektro oprema. CO2 sistem gasi požar preko smanjenja kocentracije kiseonika u prostorijama.

- CO2 sistem može da bude pod:
- visokim pritiskom, kada se gas čuva u bocama pod visokim pritiskom
- niskim pritiskom, kada se gas čuva u rezervoarima pod niskim pritiskom koji se održava rashladnim uređajima

- Sistem se može primenjivati za: - volumensko gašenje u prostorijama
- lokalno gašenje određenih delova u velikim prostorijama

- Tipična primena je u zaštiti: farbara, dizel agregata, transformatora, elektro opreme, silosa, transporta uglja i sl.

- Aktiviranje sistema može da se vrši:
- automatski, putem centrale, sa dvojnom zavisnošću aktiviranja zona javljanja, vremena kašnjenja i mogućnosti blokiranja gašenja
- poluautomatski, preko prekidača za aktiviranje gašenja
- ručno, preko ručnog aktivatora, direktno na boci sa gasom


 
 

  BOCE


Proizvodi
 
 

OPREMA


Proizvodi
 
 

FITING (LBS)


Proizvodi
 
 

DRŽAČI CEVI


Proizvodi